Výzkum v psychosomatice

 

Na těchto stránkách bychom chtěli propojovat všechny zájemce o výzkum v psychosomatice, poskytovat informace o probíhajících i plánovaných výzkumných projektech a o možnostech zapojit se do nich. Budeme zde rovněž zveřejňovat oznámení o všech setkáních, zajímavých přednáškách či jiných událostech vztahujících se k výzkumu v psychosomatice.

Budeme rádi, když k obsahu budete rovněž přispívat. Informujte nás, chce-li se Vaše pracoviště zapojit do výzkumu v psychosomatice, či dokonce na některém výzkumném projektu již pracuje.

Předpokládáme, že k hlavním oblastem našeho zájmu bude patřit:
– výzkum účinnosti psychosomatické léčby,
– výzkum indikace pro konkrétní léčebné programy,
– výzkum vztahu mezi psychologickými a biologickými proměnnými,
– sledování rentability a účelnosti psychosomatické léčby (argumenty především pro zdravotní pojišťovny),
– důležité bude i získávání finančních prostředků pro výzkum v psychosomatice

Na poslední schůzi výboru Společnosti psychosomatické medicíny dne 8.12.2015 jsme se dohodli na vytvoření pracovní skupiny pro výzkum.
Pomoc při koordinaci práce skupiny přislíbila PhDr. Helena Franke, PhD.
Zatím jsme ve spojení s Centrem pro výzkum psychoterapie, při katedře psychologie FSS MU a vyjednáváme přípravu prvních výzkumných projektů.

Co se zatím událo:

 • V únoru a v květnu 2015 se uskutečnilo setkání s prof.Loewem z Regensburgu. Sdělení o semináři věnujícímu se výzkumu je na stránkách Psychosomu: Loew T. H.: Psychosomatika je vynikající pole pro současný moderní výzkum
 • 13.10.2015 se konal seminář o výzkumu organizovaný výborem SPM na Psychosomatické klinice.
 • 10.12.2015 seminář na Psychosomatické klinice: Seznámení s projektem CHAP (Rolf Sandell: Measurement of Change after Psychotherapy) Centrum pro výzkum psychoterapie (při FSS MU v Brně) překládá CHAP manuál. Připravuje se projekt využití CHAP ke zkoumání efektu terapie psychosomatických pacientů.
 • Na Psychosomatické klinice v Praze se pokoušíme formulovat první předběžnou představu o cílech a strategiích výzkumu léčby psychosomatických pacientů:
  • Záměrem je zmapovat změnu vybraných charakteristik pacienta vlivem poskytované léčby na klinice, ktera zahrnuje programy motivační( skupina) , na tělo( emoce) orientované( skupina) a verbální progamy (individuální)
  • Otázka: mění se vybrané charakteristiky pacientů vlivem daného léčebného programu podle očekávaní?
  • Cíl: generování hypotéz jako východiska pro další výzkum
  • Vstupní a výstupní charakteristiky pacienta:
   – somatické symptomy a psychické příznaky
   – úrověn strukturálních charakteristik (škala a rozhovor)
   – připravenost ke změně (motivace, kapacita, zdroje…)
   – vlastní koncept potíží a prererence pacienta k léčbě
  • Metody měření:
   – škaly a dotazníky, rozhovory, analýza audio-vizuálních záznamů
  • Délka sledování:
   – po celou dobu terapie
   – časové body měření: bezprostředně před zahájením terapie, na konci terapie, 6 měsíců po skončení terapie
 • Vznikla pracovní skupina pro výzkum v psychosomatice.
  Mezi její hlavní cíle patří:

  • Systematicky podporovat rozvoj vědy a výzkumu v oblasti psychosomatiky
  • Monitorovat současné vědecké práce na téma psychosomatiky a informovat o nich na webových stránkách SPM
  • Propojovat odborníky z akademické oblasti s lékaři, psychology, fyzioterapeuty a psychoterapeuty a podporovat jejich spolupráci
  • Napomáhat financování výzkumných projektů v oblasti psychosomatiky a přispívat k její publicitě.

  Mezi první cíle pracovní skupiny patří vytvoření přehledové studie o dosud realizovaných výzkumech v oblasti psychosomatiky v ČR. Druhým cílem je oslovit psychosomaticky orientovaná pracoviště a zjistit o jaké vědecké poznatky mají zájem, případně jakým tématům by se chtěli sami věnovat, zdali jejich pracoviště umožňuje případný sběr dat. Zpětná vazba bude pro nás inspirací nejenom pro nadcházející 16. konferenci psychosomatické medicíny v Liberci.