Seberozvojové programy Nehrazeno pojišťovnou

Seberozvojové skupinové programy jsou určeny zájemcům ze široké veřejnosti, našim pacientům i jako sebezkušenost odborníkům z praxe. Jejich účelem je prohloubení poznání sebe sama, svého fungování ve světě a dalších způsobů vlastního vztahování se (ke svému tělu, k ostaním lidem, k sociálnímu prostředí atd.)

V případě Vašeho zájmu o účast či více informací nás neváhejte kontaktovat.

Cesta ke svému tělu

Cesta k tělu

Dovolujeme si Vám nabídnout vzdělávací seminář zaměřený na rozvíjení vnímání vlastního těla a prohlubování schopnosti naslouchat jeho signálům. V deseti setkáních se budeme postupně věnovat uvědomování si svých potřeb skrze smysly našeho těla. Setkání budou obsahovat sebezkušenostní cvičení propojená s informacemi o tom, jak rozvíjet vnímavost svého těla a jak více porozumět jeho projevům. Hlubším porozuměním a propojením se svým tělem můžeme výrazně zlepšit kvalitu našeho života, prožívání sebe sama i vztahů s druhými.

Cvičení jsou zaměřena na dýchání, uvolňování napětí, trénink vnitřní pozornosti, uzemňování. Jsou inspirována terapeutickými směry zaměřenými na práci s tělem, jako jsou např. Bioenergetika, Biodynamika, Alexandrova technika pohybu, Kum-Nye, Mindfulness a jiné.

Ve skupině bude pouze 6 účastníků, což otevírá možnost individuálního přístupu ke každému jednotlivě s ohledem na jeho specifické potřeby. Každý zájemce absolvuje předem krátký pohovor. Skupina je uzavřená, což znamená, že nebude přibírat nové členy v průběhu.

Čas konání: Pondělí 18:00 – 19:30 hod, úvodní setkání se uskuteční 28.1. 2019

(Dále pak : 4.2.2019, 11.2 2019, 18.2.2019, 25.2.2019, 4.3.2019, 11.3. 2019, 18.3. 2019, 25.3. 2019, 1.4. 2019)

Místo konání: Psychosomatická klinika, Patočkova 712/3, Praha 6

Lektorka: Kateřina Erlebachová  – Bodyterapeutka s psychosomatickým zaměřením

Cena: 3000kč ( 10 setkání, tj. 300 Kč za jedno setkání), částka se platí celá bez ohledu na účast

 

Kurz FOCUSING

Co je focusing?

  • Je to způsob jak poznávat své pocity, naslouchat jim, být s nimi (i s těmi těžkými), naučit se chápat co nám chtějí říci.
  • Jednoduchá a přirozená metoda, která umožňuje dostat se prostřednictvím tělesných pocitů k jejich smyslu – k tomu, co se s nimi spojuje (kde mají původ).
  • Způsob jak vnímat pocity jiných osob, se kterými žijeme, které potkáváme, se kterými pracujeme, kteří jsou předmětem našeho zájmu či péče.
  • Učí člověka orientovat pozornost na odraz životních problémů v tělesném prožívání. Učí ho pracovat s pocity tak, aby v těžších životních situacích dovedl lépe pomoci sám sobě i druhým.

K čemu focusing slouží?

Metoda focusing pomáhá především ve vnitřním životě člověka. Rozpouštějí se při tom některé tísnivé pocity a rozvíjejí se v jinou kvalitu. Praktikování focusing pak vede k tomu, že člověk více přijímá sám sebe.
Focusing také pomáhá zlepšovat vztahy k blízkým lidem. Rodiče si například uvědomují, že nežádoucí dětské pocity ještě neznamenají nežádoucí jednání. Lépe pak dětem pomáhají nést jejich úzkosti, napětí a zklamání.
Ti, kteří pracují s klienty, pacienty a žáky mohou využívat focusing při své každodenní činnosti. Zkušenost s focusing jim umožňuje lépe snášet a více chápat těžké životní situace a pocity těch, kteří jsou předmětem jejich zájmu. Focusing pro ně může být i možností, jak vnímat své vlastní rušivé pocity vůči určitě osobě a jak zvládat syndrom vyhoření.
Autorem metody focusing je Eugene Gendlin – žák Carla Rogerse, psychoterapeut, filosof a výzkumník. Zkoumal účinky psychoterapie a došel k závěru, že prospěch přináší hlavně těm, kteří již z počátku dovedli vnímat, jak nesou problémy ve svém těle a hledali pro tyto vágní pocity co možná nejpřesnější výraz.

Základní kurz focusing (1. stupeň)

Proběhne o víkendu 9 -11. listopadu 2018 na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 pod vedením terapeutky Barbory Matějové a Mgr. Ivana Koláře.

Cena třídenního kurzu: 2 500,- Kč

Účastníci se seznámí s teorií focusingu, prakticky se pod vedením (provázením) lektorů naučí metodu práce s vlastnimi pocity, vyzkouší si jak sami provádět focusing a jak ho aplikovat v běžném životě.

Platit je možné hotově nebo převodem na účet 2400925984/2010. Kurz prosím zaplaťte nejpozději týden před jeho začátkem. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a KURZ FOCUSING.

 

Kurz focusing (2. stupeň) – provázení

Psychosomatická klinika Vám nabízí podzimní pokračování oblíbeného kurzu focusingu Barbory Matějové a Ivana Koláře. Podmínkou je absolvování základní kurzu. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Proběhne o víkendu 6.10 (9-18:00). – 7.10 (9:00-12:00) 2018 na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 pod vedením terapeutky Barbory Matějové a Mgr. Ivana Koláře.

Cena třídenního kurzu: 2 000,- Kč

 

 

Seminář Sebepéče pro pomáhající profese

Dovolujeme si Vám nabídnout seminář pro lidi, kteří pracují v pomáhajících profesích. Pomáhat druhým je krásné, naplňující, ale často také vyčerpávající. Nabídnout pomoc druhým lidem kvalitně můžeme jen tehdy, máme-li sami dostatek energie. Jak se tedy nejprve dobře postarat o sebe, abychom mohli být dobře k dispozici? Jak rozpoznat, že už se přibližujeme k hranici, kde mnohem víc vydáváme, než přijímáme? Jak tyto hranice respektovat? Jak pečovat o sebe tak, abychom nasytili také svoje potřeby a deficity, a jak vlastně nalézat své zdroje? Co můžeme darovat sami sobě?

Budeme hledat odpovědi na tyto otázky a nabídneme:

– praktická cvičení na rozvíjení vnitřní pozornosti a všímavosti „Mindfullness“

– tělesná cvičení Kum-Nye, Bioenergetiky, relaxační a aktivizační techniky, práci s dechem

– vytvoření osobní mapy zdrojů a osobního systému SebePéče

Inspirujeme se terapeutickými směry zaměřenými na práci s tělem, jako jsou například Bioenergetika, Mindfulness, PBSP, Biodynamika, Kum- Nye, relaxované dýchání aj. Seminář je veden jako seberozvojový, edukativní a profesně podpůrný, nikoliv jako primárně terapeutický.

Lektoři: Mgr. Jiří Macháček – klinický psycholog a psychoterapeut se zaměřením na práci s tělem, Kateřina Erlebachová – body terapeutka s psychosomatickým přístupem

Termín a časový rozvrh15.2 od 17:30 -20:00 – 16.2. 2019 od 9:00 do 17:30 (včetně přestávky na oběd). Přihlášky se evidují dle data přihlášení. Počet míst je omezen

Místo konání: Psychosomatická klinika, Patočkova 712/3, Praha 6

Cena: 2500 Kč, zároveň je po přihlášení nutné zaplatit nevratnou zálohu 900 Kč

 

Pět večerů s Mindfulness v kontextu terapie zaměřené na tělo

Experimentální dílna Všímavosti:
Dovolte abychom Vás pozvali na společná setkávání při zkoumání možností využití všímavosti.

Jaký vliv má bytí v přítomnosti na naše tělo a mysl? Jaký je rozdíl v prožívání při zaměření pozornosti dovnitř a ven? Můžeme prohloubit vnímání našeho těla? Jak vnímáme přítomnost v klidu a jak v pohybu? Můžeme nějak rozšířit svou schopnost plněji prožívat svůj život? Jak se můžeme stát svědkem svého vlastního života? Jak na nás působí přítomnost druhých ve společném prostoru? Jaký je efekt laskavého zájmu o sebe? Jaký je rozdíl mezi vědomým a nevědomým kontaktem s druhou osobou? Co všechno se objevuje v naší mysli, když na ni zaměříme svou pozornost? Jak mi může prospět meditace?

Odpovědi na tyto a další otázky budeme společně objevovat skrze malá cvičení zaměřená na prohlubování pozornosti k vlastním prožitkům sebe ve světě. Cvičení jsou interaktivní, proto je dobré počítat s tím, že se možná při některých budeme druhých i s respektem dotýkat.

Termíny a časový rozvrh: 26.9, 3.10, 10.10, 17.10, 24.10, vždy od 18:00 do 19:30

Lektorka: Kateřina Erlebachová – body terapeutka s psychosomatickým zaměřením

Cena: 2400,- Kč celkem za pět setkání. (je možné se přihlásit pouze na celý cyklus)

Kontakt: programy@psychosomatika.cz, tel. 731 620 200

 

 

Vědomé doteky

Workshop zaměřený na prohlubování schopnosti naslouchat signálům našeho těla, se zaměřením na „vědomý dotek“ veden bodyterapeutkou Kateřinou Erlebachovou.

Fyzický dotek je jednou z primárních potřeb člověka. Dá se říci, že bychom bez něj v raném věku dlouho nepřežili. Je to forma kontaktu, nebo navázání spojení se sebou, či druhým člověkem. Někdy můžeme dotekem zmírnit i bolest, napětí, či uklidnit některé emoční projevy.

Pojďme zkoumat dotek v jeho různých podobách –  jeho sílu, intenzitu, léčivé schopnosti. Objevujme, jak dotek ovlivňuje vnímání našich tělových hranic. Nebo, jakým způsobem ho můžeme využít, jako formu neverbální komunikace.

Pokusme se všimnout si, jak na dotek reaguje náš dech a celkové nastavení organismu.

Dotek může mít významnou úlohu také v našich vztazích. Je dotýkání ve vztahu přítomno?  Jakou má kvalitu? Jak často se dotýkáme např. mobilů v porovnání s doteky, které věnujeme svým blízkým?

Workshop obsahuje malá cvičení a ochutnávku masážních technik, pomocí nichž můžeme nacházet polarity vědomého doteku např.: „přijímání“ a „dávání“, nebo kvalitu „konejšivou“, či „vitalitu probouzející.“

Jak popis workshopu napovídá, je dobré vědět, že se dostaneme v bezpečném prostředí do fyzického kontaktu se svým vlastním tělem a možná také s tělem druhého člověka.

Termín: sobota 10. listopadu 2018,  od 9:30h do 18:00h

Cena: 2200 Kč

Kontakt: programy@psychosomatika.cz, tel. 731 620 200

 

Kurz biodynamických masáží – seznámení s technikou doteků s protistresovými a uvolňujícími účinky

Biodynamické masáže vytvořila a praktikovala norská fyzioterapeutka a psychoterapeutka Gerda Boyesen, která má v současné době mnoho pokračovatelů. Tyto masáže aktivizují sebeuzdravující mechanismy, podílejí se na zmírnění projevů stresu v těle, pomáhají uvolnit bolest i harmonizovat mnohé tělesné procesy. Je výhodné je používat při prevenci i léčbě celé řady civilizačních chorob.

Kurz je určen pro kolegy a kolegyně z pomáhajících profesí. Probíhá ve dvou fázích. Účastníci se v průběhu přípravné fáze kurzu postupně naučí vnímavosti k vlastnímu tělu a dechu. Seznámí se s účinkem různých druhů doteku a harmonizujících cvičení.

V druhé fázi se prakticky seznámí s vybranými typy masáží podle jejich účelu a nejvhodnějšího použití. Práce a nácvik probíhá většinou ve dvojicích, ve skupině maximálně osmi účastníků.

Přípravná fáze bude probíhat vždy v pondělí od 17.30 do 19.00 hod a začne 14.1. 2019. Druhá, praktická část kurzu bude navazovat na přípravnou část – termíny budou upřesněny později po dohodě s účastníky první fáze kurzu.

Cena: 2 000,- Kč za 4 setkání přípravné fáze

Lektorka: bodyterapeutka PhDr. Marie Hlaváčová

Kapacita: maximálně 8 účastníků

Kontakt : klinika@psychosomatika.cz, 731 620 200

 

Kurz asertivity

Chystáme pro vás seberozvojový kurz asertivní komunikace. Až budeme znát více detailů, dodáme více informací.