Seberozvojové programy Nehrazeno pojišťovnou

Seberozvojové skupinové programy jsou určeny zájemcům ze široké veřejnosti, našim pacientům i jako sebezkušenost odborníkům z praxe. Jejich účelem je prohloubení poznání sebe sama, svého fungování ve světě a dalších způsobů vlastního vztahování se (ke svému tělu, k ostaním lidem, k sociálnímu prostředí atd.).

V případě Vašeho zájmu o účast či více informací nás neváhejte kontaktovat.

 

Kurz FOCUSING

Co je focusing?

  • Je to způsob, jak poznávat své pocity, naslouchat jim, být s nimi (i s těmi těžkými), naučit se chápat, co nám chtějí říci.
  • Jednoduchá a přirozená metoda, která umožňuje dostat se prostřednictvím tělesných pocitů k jejich smyslu – k tomu, co se s nimi spojuje (kde mají původ).
  • Způsob, jak vnímat pocity jiných osob, se kterými žijeme, které potkáváme, se kterými pracujeme, kteří jsou předmětem našeho zájmu či péče.
  • Učí člověka orientovat pozornost na odraz životních problémů v tělesném prožívání. Učí ho pracovat s pocity tak, aby v těžších životních situacích dovedl lépe pomoci sám sobě i druhým.

K čemu focusing slouží?

Metoda focusing pomáhá především ve vnitřním životě člověka. Rozpouštějí se při tom některé tísnivé pocity a rozvíjejí se v jinou kvalitu. Praktikování focusing vede k tomu, že člověk více přijímá sám sebe.
Focusing také pomáhá zlepšovat vztahy k blízkým lidem. Rodiče si například uvědomují, že nežádoucí dětské pocity ještě neznamenají nežádoucí jednání. Lépe pak dětem pomáhají nést jejich úzkosti, napětí a zklamání.
Ti, kteří pracují s klienty, pacienty a žáky mohou využívat focusing při své každodenní činnosti. Zkušenost s focusing jim umožňuje lépe snášet a více chápat těžké životní situace a pocity těch, kteří jsou předmětem jejich zájmu. Focusing pro ně může být i možností, jak vnímat své vlastní rušivé pocity vůči určitě osobě a jak zvládat syndrom vyhoření.
Autorem metody focusing je Eugene Gendlin – žák Carla Rogerse, psychoterapeut, filosof a výzkumník. Zkoumal účinky psychoterapie a došel k závěru, že prospěch přináší hlavně těm, kteří již z počátku dovedli vnímat, jak nesou problémy ve svém těle a hledali pro tyto vágní pocity co možná nejpřesnější výraz.

Základní kurz focusing (I. stupeň)

Proběhne na Psychosomatické klinice, Patočkova 3/712, Praha 6, pod vedením terapeutky Barbory Matějové a Mgr. Martiny Tiché.

pátek 21.4.2023 od 16:00 do 19:00

sobota 22.4.2023 od 9:00 do 18:00

neděle 23.4.2023 od 9:00 do 12:00

Cena třídenního kurzu: 3 500,- Kč

Účastníci se seznámí s teorií focusingu, prakticky se pod vedením (provázením) lektorů naučí metodu práce s vlastnimi pocity, vyzkouší si jak sami provádět focusing a jak ho aplikovat v běžném životě.

Platit je možné hotově na recepci kliniky, nebo převodem na účet 2400925984/2010. Po přihlášení na kurz focusingu I. stupně, uhraďte prosím zálohu ve výši 1 500 Kč do data 25.3.2023. Doplatek za kurz (2 000 Kč) uhraďte nejpozději týden před začátkem programu. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a KURZ FOCUSING.

Kurz focusing (II. stupeň) – provázení

sobota 4.3.2023 od 9:00 do 18:00

neděle 5.3.2023 od 9:00 do 12:00

Nabízíme pokračování oblíbeného kurzu focusingu Barbory Matějové a Mgr. Martiny Tiché. Podmínkou je absolvování základního kurzu (I. stupně). Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Probíhá na Psychosomatické klinice, Patočkova 3/712, Praha 6

Cena dvoudenního kurzu: 3 000,- Kč

Platit je možné hotově na recepci kliniky, nebo převodem na účet 2202354586/2010. Po přihlášení na kurz focusingu II. stupně, uhraďte prosím zálohu ve výši 1 000 Kč do data 10.2.2023. Doplatek za kurz (2 000 Kč) uhraďte nejpozději týden před začátkem programu. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a KURZ FOCUSING.

 

 

Seminář Sebepéče pro pomáhající profese

Dovolujeme si Vám nabídnout seminář pro lidi, kteří pracují v pomáhajících profesích. Pomáhat druhým je krásné, naplňující, ale často také vyčerpávající. Nabídnout pomoc druhým lidem kvalitně můžeme jen tehdy, máme-li sami dostatek energie. Jak se tedy nejprve dobře postarat o sebe, abychom mohli být dobře k dispozici? Jak rozpoznat, že už se přibližujeme k hranici, kde mnohem víc vydáváme, než přijímáme? Jak tyto hranice respektovat? Jak pečovat o sebe tak, abychom nasytili také svoje potřeby a deficity, a jak vlastně nalézat své zdroje? Co můžeme darovat sami sobě?

Budeme hledat odpovědi na tyto otázky a nabídneme:

– praktická cvičení na rozvíjení vnitřní pozornosti a všímavosti „Mindfullness“

– tělesná cvičení Kum-Nye, Bioenergetiky, Biosyntézy, relaxační a aktivizační techniky, práci s dechem

– vytvoření osobní mapy zdrojů a osobního systému SebePéče

Inspirujeme se terapeutickými směry zaměřenými na práci s tělem, jako jsou například Bioenergetika, Biosyntéza, Mindfulness, PBSP, Biodynamika, Kum-Nye, relaxované dýchání aj. Seminář je veden jako seberozvojový, edukativní a profesně podpůrný, nikoliv jako primárně terapeutický.

Lektoři: Mgr. Jiří Macháček – klinický psycholog a psychoterapeut se zaměřením na práci s tělem, Kateřina Erlebachová – body terapeutka s psychosomatickým přístupem

Termín konání: pátek a sobota 17. 3.  –  18. 3. 2023

 

Místo konání: Nad Lávkou 105/6, 160 00 Praha 6 (Prostory pobytového stacionáře Psychosomatické kliniky), Metro: Veleslavín

Cena: 4 300 Kč

Platit je možné hotově na recepci kliniky, nebo převodem na účet 2202354586/2010. Po přihlášení na seminář, uhraďte prosím zálohu ve výši 2000 Kč do data 28.2.2023 (případně plnou částku kurzovného ). Doplatek za seminář (2 300 Kč) uhraďte nejpozději týden před začátkem programu. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a SEMINÁŘ SEBEPÉČE.

Upozorňujeme, že uhrazená záloha je nevratná. Svoji účast lze zrušit 14 dní před začátkem programu (s navrácením celé částky), nebo v případě potvrzení lékařem, že se semináře účastnit nemůžete (z důvodu nemoci atd.).

Přihlášení: klinika@psychosomatika.cz nebo tel. 731 620 200

 

Kurz biodynamických masáží – seznámení s technikou doteků s protistresovými a uvolňujícími účinky

Biodynamické masáže vytvořila a praktikovala norská fyzioterapeutka a psychoterapeutka Gerda Boyesen, která má v současné době mnoho pokračovatelů. Tyto masáže aktivizují sebeuzdravující mechanismy, podílejí se na zmírnění projevů stresu v těle, pomáhají uvolnit bolest i harmonizovat mnohé tělesné procesy. Je výhodné je používat při prevenci i léčbě celé řady civilizačních chorob.

Kurz je určen pro kolegy a kolegyně z pomáhajících profesí. Probíhá ve dvou fázích. Účastníci se v průběhu přípravné fáze kurzu postupně naučí vnímavosti k vlastnímu tělu a dechu. Seznámí se s účinkem různých druhů doteku a harmonizujících cvičení.

V druhé fázi se prakticky seznámí s vybranými typy masáží podle jejich účelu a nejvhodnějšího použití. Práce a nácvik probíhá většinou ve dvojicích, ve skupině maximálně osmi účastníků.

Přípravná fáze bude probíhat vždy v pondělí od 17.30 do 19.30 hod a začne 12.11. 2019. Druhá, praktická část kurzu bude navazovat na přípravnou část – termíny budou upřesněny později po dohodě s účastníky první fáze kurzu.

Termín: bude upřesněn

Cena: 2 000,- Kč za 3 setkání přípravné fáze

Lektorka: bodyterapeutka PhDr. Marie Hlaváčová

Kapacita: maximálně 8 účastníků

Kontakt: klinika@psychosomatika.cz, 731 620 200

 

Kurz nácviku asertivní komunikace

Asertivita je způsob přiměřeného sebeprosazování se s plným respektem k právům druhého člověka. Je to umění jednat bez úzkosti, napětí, agrese a zároveň vyjadřovat své pocity, názory a potřeby. Na rozdíl od agresivity upřednostňuje spolupráci a usiluje o porozumění. Být asertivní znamená umět se prosadit, stát si na svých právech a zároveň respektovat práva ostatních.

Váháte-li, zda kurz asertivity může být užitečný zrovna vám, zkuste si odpovědět na následující otázky:

• Umíte otevřeně vyjadřovat své pocity? • Dokážete druhému naslouchat, aniž byste ho přerušovali? • Umíte požádat druhé lidi o laskavost? • Dokážete upřímně pochválit? • Řeknete jasně ne, když to tak cítíte?

• Dokážete kritizovat konstruktivně? • Vyjadřujete svůj hněv, když se zlobíte? • Jste schopni někomu říci, že ho máte rádi? • Dokážete přijímat kritiku bez odvety nebo sebeobviňování?

Ve všech těchto oblastech se asertivita uplatňuje; je to dovednost, které se lze naučit a rozšířit si tak repertoár chování, jaký máme k dispozici. Pak už je na nás, jaký způsob komunikace v dané situaci zvolíme.

Kurz asertivity je veden v přístupu kognitivně behaviorální terapie (KBT) a jeho základem je nácvik dovedností ve skupině.

Po úvodní stručné teoretické prezentaci jednotlivých asertivních témat (např. vyjádření potřeb a pocitů, odmítání, dávání a příjímání kritky) a následné diskusi si účastníci kurzu jednotlivé asertivní dovednosti vyzkouší přímo v rámci skupiny. V praktických nácvicích spolu s účastníky modelujeme konkrétni situace z jejich života, v nichž si mohou vyzkoušet jiné, adaptivnější, způsoby reagování a na základě zpětných vazeb od ostatních účasntíků a lektorů je dále rozvíjet.

  • Další běh kurzu není upřesněný, kurz probíhá v prostorách Psychosomatické kliniky na adrese Patočkova 712/3, Praha 6.
  • Uskuteční se 8 skupinových setkání 1x týdně ve večerních hodinách
  • Max. počet účastníků je 10.
  • Cena za celý kurs je 3 500 Kč
  • Přihlášení je možné na recepci kliniky, tel. 731 620 200 (lze poslat i sms) nebo na e-mail: klinika@psychosomatika.cz

Termín: bude upřesněn

 

Upozorňujeme, že uhrazená záloha za kurz či seminář je nevratná. Svoji účast lze zrušit 14 dní před začátkem programu (s navrácením celé částky), nebo v případě potvrzení lékařem, že se semináře účastnit nemůžete (z důvodu nemoci atd.).