Seberozvojové programy Nehrazeno pojišťovnou

Seberozvojové skupinové programy jsou určeny zájemcům ze široké veřejnosti, našim pacientům i jako sebezkušenost odborníkům z praxe. Jejich účelem je prohloubení poznání sebe sama, svého fungování ve světě a dalších způsobů vlastního vztahování se (ke svému tělu, k ostaním lidem, k sociálnímu prostředí atd.).

V případě Vašeho zájmu o účast či více informací nás neváhejte kontaktovat.

 

Kurz FOCUSING

Co je focusing?

  • Je to způsob, jak poznávat své pocity, naslouchat jim, být s nimi (i s těmi těžkými), naučit se chápat, co nám chtějí říci.
  • Jednoduchá a přirozená metoda, která umožňuje dostat se prostřednictvím tělesných pocitů k jejich smyslu – k tomu, co se s nimi spojuje (kde mají původ).
  • Způsob, jak vnímat pocity jiných osob, se kterými žijeme, které potkáváme, se kterými pracujeme, kteří jsou předmětem našeho zájmu či péče.
  • Učí člověka orientovat pozornost na odraz životních problémů v tělesném prožívání. Učí ho pracovat s pocity tak, aby v těžších životních situacích dovedl lépe pomoci sám sobě i druhým.

K čemu focusing slouží?

Metoda focusing pomáhá především ve vnitřním životě člověka. Rozpouštějí se při tom některé tísnivé pocity a rozvíjejí se v jinou kvalitu. Praktikování focusing vede k tomu, že člověk více přijímá sám sebe.
Focusing také pomáhá zlepšovat vztahy k blízkým lidem. Rodiče si například uvědomují, že nežádoucí dětské pocity ještě neznamenají nežádoucí jednání. Lépe pak dětem pomáhají nést jejich úzkosti, napětí a zklamání.
Ti, kteří pracují s klienty, pacienty a žáky mohou využívat focusing při své každodenní činnosti. Zkušenost s focusing jim umožňuje lépe snášet a více chápat těžké životní situace a pocity těch, kteří jsou předmětem jejich zájmu. Focusing pro ně může být i možností, jak vnímat své vlastní rušivé pocity vůči určitě osobě a jak zvládat syndrom vyhoření.
Autorem metody focusing je Eugene Gendlin – žák Carla Rogerse, psychoterapeut, filosof a výzkumník. Zkoumal účinky psychoterapie a došel k závěru, že prospěch přináší hlavně těm, kteří již z počátku dovedli vnímat, jak nesou problémy ve svém těle a hledali pro tyto vágní pocity co možná nejpřesnější výraz.

Základní kurz focusing (I. stupeň)

Proběhne na Psychosomatické klinice, Patočkova 3/712, Praha 6, pod vedením terapeutky Barbory Matějové a Mgr. Ivana Koláře.

pátek 25.11.2022 od 16:00 do 19:00

sobota 26.11.2022 od 9:00 do 18:00

neděle 27.11.2022 od 9:00 do 12:00

Cena třídenního kurzu: 2 500,- Kč

Účastníci se seznámí s teorií focusingu, prakticky se pod vedením (provázením) lektorů naučí metodu práce s vlastnimi pocity, vyzkouší si jak sami provádět focusing a jak ho aplikovat v běžném životě.

Platit je možné hotově na recepci kliniky, nebo převodem na účet 2400925984/2010. Po přihlášení na kurz focusingu I. stupně, uhraďte prosím zálohu ve výši 1 250 Kč do data 11.11.2022. Doplatek za kurz (1 250 Kč) uhraďte nejpozději týden před začátkem programu. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a KURZ FOCUSING.

 

Kurz focusing (II. stupeň) – provázení

sobota 8.10.2022 od 9:00 do 18:00

neděle 9.10.2022 od 9:00 do 13:00

Psychosomatická klinika Vám nabízí podzimní pokračování oblíbeného kurzu focusingu Barbory Matějové a Ivana Koláře. Podmínkou je absolvování základního kurzu (I. stupně). Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Probíhá na Psychosomatické klinice, Patočkova 3/712, Praha 6, pod vedením terapeutky Barbory Matějové a Mgr. Ivana Koláře.

Cena dvoudenního kurzu: 2 000,- Kč

Platit je možné hotově na recepci kliniky, nebo převodem na účet 2400925984/2010. Po přihlášení na kurz focusingu II. stupně, uhraďte prosím zálohu ve výši 1 000 Kč do data 23.10.2022. Doplatek za kurz (1 000 Kč) uhraďte nejpozději týden před začátkem programu. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a KURZ FOCUSING.

 

Seminář Sebepéče pro pomáhající profese

Dovolujeme si Vám nabídnout seminář pro lidi, kteří pracují v pomáhajících profesích. Pomáhat druhým je krásné, naplňující, ale často také vyčerpávající. Nabídnout pomoc druhým lidem kvalitně můžeme jen tehdy, máme-li sami dostatek energie. Jak se tedy nejprve dobře postarat o sebe, abychom mohli být dobře k dispozici? Jak rozpoznat, že už se přibližujeme k hranici, kde mnohem víc vydáváme, než přijímáme? Jak tyto hranice respektovat? Jak pečovat o sebe tak, abychom nasytili také svoje potřeby a deficity, a jak vlastně nalézat své zdroje? Co můžeme darovat sami sobě?

Budeme hledat odpovědi na tyto otázky a nabídneme:

– praktická cvičení na rozvíjení vnitřní pozornosti a všímavosti „Mindfullness“

– tělesná cvičení Kum-Nye, Bioenergetiky, relaxační a aktivizační techniky, práci s dechem

– vytvoření osobní mapy zdrojů a osobního systému SebePéče

Inspirujeme se terapeutickými směry zaměřenými na práci s tělem, jako jsou například Bioenergetika, Mindfulness, PBSP, Biodynamika, Kum- Nye, relaxované dýchání aj. Seminář je veden jako seberozvojový, edukativní a profesně podpůrný, nikoliv jako primárně terapeutický.

Lektoři: Mgr. Jiří Macháček – klinický psycholog a psychoterapeut se zaměřením na práci s tělem, Kateřina Erlebachová – body terapeutka s psychosomatickým přístupem

Termín konání: 14.10.2022 – 15.10.2022

pátek od 17:30 do 19:30

sobota od 9:00 do 17:30

Místo konání: Psychosomatická klinika, Patočkova 712/3, Praha 6

Cena kurzu: 3 000 Kč

Platit je možné hotově na recepci kliniky, nebo převodem na účet 2400925984/2010. Po přihlášení na seminář, uhraďte prosím zálohu ve výši 1 500 Kč do data 30.9.2022. Doplatek za seminář (1 500 Kč) uhraďte nejpozději týden před začátkem programu. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a SEMINÁŘ SEBEPÉČE.

Přihlášení: klinika@psychosomatika.cz nebo tel. 731 620 200

 

Kurz biodynamických masáží – seznámení s technikou doteků s protistresovými a uvolňujícími účinky

Biodynamické masáže vytvořila a praktikovala norská fyzioterapeutka a psychoterapeutka Gerda Boyesen, která má v současné době mnoho pokračovatelů. Tyto masáže aktivizují sebeuzdravující mechanismy, podílejí se na zmírnění projevů stresu v těle, pomáhají uvolnit bolest i harmonizovat mnohé tělesné procesy. Je výhodné je používat při prevenci i léčbě celé řady civilizačních chorob.

Kurz je určen pro kolegy a kolegyně z pomáhajících profesí. Probíhá ve dvou fázích. Účastníci se v průběhu přípravné fáze kurzu postupně naučí vnímavosti k vlastnímu tělu a dechu. Seznámí se s účinkem různých druhů doteku a harmonizujících cvičení.

V druhé fázi se prakticky seznámí s vybranými typy masáží podle jejich účelu a nejvhodnějšího použití. Práce a nácvik probíhá většinou ve dvojicích, ve skupině maximálně osmi účastníků.

Přípravná fáze bude probíhat vždy v pondělí od 17.30 do 19.30 hod a začne 12.11. 2019. Druhá, praktická část kurzu bude navazovat na přípravnou část – termíny budou upřesněny později po dohodě s účastníky první fáze kurzu.

Termín: bude upřesněn

Cena: 2 000,- Kč za 3 setkání přípravné fáze

Lektorka: bodyterapeutka PhDr. Marie Hlaváčová

Kapacita: maximálně 8 účastníků

Kontakt: klinika@psychosomatika.cz, 731 620 200

 

Kurz nácviku asertivní komunikace

Asertivita je způsob přiměřeného sebeprosazování se s plným respektem k právům druhého člověka. Je to umění jednat bez úzkosti, napětí, agrese a zároveň vyjadřovat své pocity, názory a potřeby. Na rozdíl od agresivity upřednostňuje spolupráci a usiluje o porozumění. Být asertivní znamená umět se prosadit, stát si na svých právech a zároveň respektovat práva ostatních.

Váháte-li, zda kurz asertivity může být užitečný zrovna vám, zkuste si odpovědět na následující otázky:

• Umíte otevřeně vyjadřovat své pocity? • Dokážete druhému naslouchat, aniž byste ho přerušovali? • Umíte požádat druhé lidi o laskavost? • Dokážete upřímně pochválit? • Řeknete jasně ne, když to tak cítíte?

• Dokážete kritizovat konstruktivně? • Vyjadřujete svůj hněv, když se zlobíte? • Jste schopni někomu říci, že ho máte rádi? • Dokážete přijímat kritiku bez odvety nebo sebeobviňování?

Ve všech těchto oblastech se asertivita uplatňuje; je to dovednost, které se lze naučit a rozšířit si tak repertoár chování, jaký máme k dispozici. Pak už je na nás, jaký způsob komunikace v dané situaci zvolíme.

Kurz asertivity je veden v přístupu kognitivně behaviorální terapie (KBT) a jeho základem je nácvik dovedností ve skupině.

Po úvodní stručné teoretické prezentaci jednotlivých asertivních témat (např. vyjádření potřeb a pocitů, odmítání, dávání a příjímání kritky) a následné diskusi si účastníci kurzu jednotlivé asertivní dovednosti vyzkouší přímo v rámci skupiny. V praktických nácvicích spolu s účastníky modelujeme konkrétni situace z jejich života, v nichž si mohou vyzkoušet jiné, adaptivnější, způsoby reagování a na základě zpětných vazeb od ostatních účasntíků a lektorů je dále rozvíjet.

  • Další běh kurzu není upřesněný, kurz probíhá v prostorách Psychosomatické kliniky na adrese Patočkova 712/3, Praha 6.
  • Uskuteční se 8 skupinových setkání 1x týdně ve večerních hodinách
  • Max. počet účastníků je 10.
  • Cena za celý kurs je 3 500 Kč
  • Přihlášení je možné na recepci kliniky, tel. 731 620 200 (lze poslat i sms) nebo na e-mail: klinika@psychosomatika.cz

Termín: bude upřesněn