Služby

Aktuální informace o volné kapacitě k léčebným programům, které nyní hlavně nabízíme, najdete na úvodní stránce. Zde naleznete spektrum služeb, které naše klinika nabízí v rámci komplexní péče o psychosomaticky nemocné klienty.


Psychosomatické vyšetření

Rozhovor s psychosomatickým lékařem, jehož cílem je zjištění a vyhodnocení podílu psychosociálních faktorů na vzniku a průběhu obtíží ve smyslu bio-psycho-sociální diagnózy. Nezbytnou součástí je rekapitulace výsledků vyšetření provedených na jiných pracovištích.
Výsledkem je naplánování dalšího diagnostického nebo terapeutického programu.

Psychiatrické vyšetření

Rozhovor s psychiatrem sloužící k podrobnému zmapování psychických obtíží klienta a navržení adekvátní terapeutické péče.

Psychologická diagnostika

Jednorázové cílené vyšetření (formou rozhovoru, testů a projektivních technik) prováděné  psychologem za účelem zjištění osobnostních a psychologických charakteristik klienta (osobnostní struktury, inteligence, emoční rovnováhy ad.). Výsledky mohou sloužit jako velmi kvalitní podklad pro přesně cílenou a velmi účinnou psychoterapeutickou péči.

 

Konzultace a poradenství:

Psychologické konzultace

Jedno či několik sezení klienta a psychologa zaměřených na orientaci v situaci a obtížích klienta a na společné hledání možných řešení, případně též navržení vhodné terapie. Jedno sezení trvá 45-50 minut.
Výchovné poradenství Výchovné problémy v rodině mohou být mnohdy řešitelné během několika společných setkání terapeuta s rodinou, případně pouze s rodiči.

Psychoterapie

Pravidelná setkání (sezení) se zkušeným psychoterapeutem, jejichž základem je rozhovor vedený zvoleným psychoterapeutickým způsobem (např. podpůrná psychoterapie, hlubinná resp. psychodynamická psychoterapie ad.)

Individuální psychoterapie

Pravidelná setkání (sezení) zaměřená na osobní pohled klienta na vlastní situaci či obtíže, případně zaměřená též na jeho osobnost, vývojové momenty a vzájemný vliv potíží a jeho okolí; podle potřeby je možná spolupráce s dalšími členy sociálního okolí klienta nebo jednorázové sezení za přítomnosti členů rodiny. 
Každé setkání trvá vždy 50 minut, koná se zpravidla jednou za týden, dle potřeby i častěji. Při prvním setkání si klient ve spolupráci s terapeutem stanoví cíl spojený s řešením problému nebo psychických obtíží. Krátkodobá psychoterapie zahrnuje obvykle 5 až 15 setkání. Podle konkrétních potřeb klienta může terapeut navrhnout psychoterapeutický cyklus delší.

Skupinová psychoterapie

Pravidelná setkání ve skupině lidí v obdobné situaci nebo s obdobnými obtížemi pod vedením psychoterapeuta. Setkání se konají buď 1-2krát týdně (zpravidla v podvečerních hodinách) nebo každý (pracovní) den po dobu několika týdnů (tzv. denní stacionář , bližší informace viz aktuální terapeutický program).

Rodinná psychoterapie

Pravidelná setkání dvojice psychoterapeutů s jednou rodinou; v mnoha případech nejefektivnější metoda psychoterapeutického řešení potíží klienta, zejména u dětí a dospívajících; vyžaduje přítomnost celé rodiny, posléze třeba jen některých členů; zohledňuje jak individuální potřeby všech členů, tak potřeby celého rodinného systému.

Párová psychoterapie

Řešení vztahových problémů mezi partnery, nejčastěji mezi manželi.

 

Nácvik relaxačních technik

Relaxační techniky pro každého představují různé způsoby účinné a časově nenáročné duševní relaxace před spaním či kdykoliv během náročného dne. Nejoblíbenější relaxační technikou je tzv. Schulzův autogenní trénink. Cílem (kurzu) těchto technik je zvládnutí a osvojení různých způsobů individuální relaxace. Nácvik se koná vždy jednou týdně a má celkem 10 lekcí. Zdravotnickou péči na klinice poskytujeme dospělým od 18 let a dětem od 5 let. Pro cizince můžeme zajistit léčbu a terapii v angličtině.

Dále nabízíme různé terapeutické i preventivní programy:

PREVENTIVNÍ PROGRAMY
LÉČEBNÉ PROGRAMY
PROGRAMY ROZVOJE OSOBNOSTI
REHABILITAČNÍ PROGRAMY